V první polovině měsíce dubna 2019 přijely do Ekocentra dvě skupiny žáků z prvního stupně ZŠ Ilji Hurníka z Opavy.

Téměř stovka dětí tady absolvovala program s názvem „Otevři oči, nastraž uši…“, který jsme pro ně společně s osmnácti lektory připravili.

Náplní tohoto programu byl pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu doprovázený intenzivní výukou enviromentální etiky, ekologie a biologie.

Převážná část tohoto programu byla realizovaná přímo v terénu, ať už v areálu Ekocentra nebo v blízkém i vzdálenějším okolí. Část výuky se konala v učebnách Ekocentra.

Hlavními výukovými metodami bylo bádání, experimentování, tematické tvoření, diskuze a didaktické hry a jak napovídá samotný název, děti zapojovaly do poznávání okolní přírody všechny smysly.

„Žáci byli postupně provázeni od jim nejbližšího ekosystému lidského obydlí, přes ekosystém našich lesů a zemědělské krajiny až po vhled do globálních souvislostí individuálního lidského jednání.“1

Důležité pro nás lektory bylo zprostředkovat žákům v co největší míře přímý kontakt s přírodou a vést je k tomu, aby byly vnímaví, dokázali to popsat pozorované objekty i jevy, diskutovat a odnést si nové poznatky.

Vedli jsme děti k porozumění základním ekologickým dějům, jejich zákonitostem a významu pro život člověka, i k propojování těchto znalostí s jejich každodenním životem. Důležité bylo i budování poznání o jejich vlastním vlivu na předcházení i řešení problémů životního prostředí a vedení k šetrnému zacházení s přírodou a přírodními zdroji.  

Věříme, že pobyt byl pro děti obohacující a že si z něj odvezly nové znalosti i dovednosti, které budou moci v životě využít.

Poprosili jsme děti z první třídy, aby nám řekly, co se jim u nás líbilo:

  • Barča: Líbilo se mi, jak jsme malovali ovečky a vyráběli ptačí budky.
  • Dominik: Mně se tady líbí všechny ty kytičky i les.
  • Oli: Mně se líbilo, jak jsme byli na Borůvkové hoře, na včeličkách a na rozhledně a chodili po písku a chodili do lesa.
  • Ríša: Dobré bylo stříhání oveček, chození po chodníčku a v lese.
  • Paťka: Ráda chodím do lesa. Vyprávěli jsme si o lesních zvířatech. Mě to moc bavilo.
  • Lukáš: Super mega, líbilo se mi tady všechno.

Zdroje obrázků: ZŠ Ilji Hurníka, Opava a vlastní

Odkaz: 1 http://www.zsochranova.cz/index.php/projekty/ozdravne-pobyty-sfzp